ευκαιρίες απασχόλησης
ΑΡΧΙΚΗ >> ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ
δημιουργός προηγμένων κτιρίων, ζητά για μόνιμη συνεργασία

Πολιτικό Μηχανικό (CON 27 - 10/17)

Εάν είστε νέος πολιτικός μηχανικός με όραμα για δημιουργία. Εάν σας έλκουν τα ειδικά κτίρια και είναι για σας πρόκληση οι ιδιαίτερες κατασκευές, τότε είστε ο συνεργάτης που αναζητούμε.
Απαραίτητα προσόντα

 Πτυχίο ΑΕΙ και Γνώση προγραμμάτων Η/Υ

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η προσωπικότητα, καλή επικοινωνία, οργανωτικές ικανό-τητες, αναλυτική σκέψη.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, άριστες συνθή-κες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο
reception@charagionis.com ή στο φαξ 210 727 9977. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.